Informació

ESO al Cendrassos

Aquest Cicle Formatiu va dirigit a qualsevol persona que decideixi obtenir una titulació de tècnic/a que li permeti, tant desenvolupar una activitat professional com continuar els seus estudis.

Aquests estudis postobligatoris capaciten per a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

L'alumnat que supera el cicle formatiu obté el títol de tècnic o tècnica, amb el qual podrà accedir:

 • A qualsevol cicle de grau superior. Si es vol continuar amb els estudis de la família d'Informàtica i Comunicacions, al mateix centre s'imparteix el Cicle Formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Web. .
 • Al món laboral en empreses del sector de serveis que es dediquin a la comercialització, al muntatge i a la reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l'organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes té una durada de 2.000 hores distribuïdes en 2 cursos acadèmics. D'aquestes, 1.650 hores es realitzen al centre educatiu i 350 hores en un centre de treball. .

El Cicle consta de 13 Mòduls Professionals distribuïts entre el primer i el segon curs, que alhora estan formats per diverses Unitats Formatives. Per a cada Unitat Formativa aprovada es pot obtenir un certificat. Qualsevol alumne pot matricular-se d’una Unitat Formativa de forma individualitzada..


Mòduls Professionals 1r curs

MÒDULS

hores

MP01
Muntatge i manteniment d’equips
198
MP02
Sistemes operatius monolloc

132

MP03
Aplicacions Ofimàtiques
165
MP05
Xarxes locals
165
MP09
Formació i orientació laboral
99
MP10
Empresa i iniciativa emprenedora
66
MP11
Anglès tècnic
99
 
Hores totals de 1r curs
924

Horari 1r curs

  • Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8:15 a 14:45
  • Dimarts de 8:15 a 13:45
  • Dos esbarjos de 10:10 a 10:30 i de 12:25 a 12:45.

Mòduls Professionals 2n curs

MÒDULS

hores

MP04
Sistemes operatius en xarxa
132
MP06
Seguretat informàtica
132
MP07
Serveis en xarxa
165
MP08
Aplicacions web
198
MP12
Síntesi
99
MP13
Formació en Centres de Treball
350
 
Hores totals de 2n curs
1076

Horari 2n curs

  • dilluns i dimarts de 14:45 a 19:55
  • dimecres, dijous i divendres de 14:45 a 19:00
  • Un esbarjo de 17:45 a 18:05

Mòdul Professional de Síntesi

Serveix per integrar tots els coneixements assolits en els diferents Mòduls del Cicle.


Mòdul Professional Formació en Centres de Treball

L'alumne realitza pràctiques en empresa. Aquestes pràctiques apropen a l'alumne al món de l'empresa i són tutoritzades des del Centre.


Borsa de Treball

La Borsa de Treball és un servei que ofereix l’Institut Cendrassos als seus alumnes i exalumnes per facilitar la inserció laboral i potenciar les relacions de l’institut amb les institucions i empreses de l’entorn. Es tracta d’un servei d’intermediació entre les ofertes de treball de les empreses i les demandes dels alumnes.


Més informació

Altres