Informació

cendrassos

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i per canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal: conèixer el calendari de tot el procés, consultar els centres i l'oferta de places escolars, conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i la documentació necessària per justificar-los, presentar la sol·licitud i la documentació en els terminis establerts.

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta: 9 d'abril
  • Presentació sol·licituds: 13 al 24 d'abril
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 3 de maig
  • Reclamacions: del 4 al 8 de maig
  • Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig
  • Publicació de les llistes ordenades definitives: 15 de maig
  • Publicació de les llistes ordenades definitives: 15 de maig
  • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 31 de maig al 4 de juny de 2018
  • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 12 de juny de 2018

HORARI DE PREINSCRIPCIÓ

  • De dilluns a divendres de 09.00 h a 14:00 h.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR

Imprès de sol·licitud (Cliqueu AQUÍ per descarregar-lo). Cal presentar una única sol·licitud i anotar tots els centres per ordre de preferència.

1.- Documentació identificativa que s'ha de presentar en tots els casos

  • Identificador de l’alumne del RALC (registre d’alumnes de Catalunya), s’ha de sol·licitar el certificat d’identificació a l’escola de primària
  • Original i fotocòpia del DNI / NIE de l'alumne/a.
  • Original i fotocòpia del DNI / NIE dels: pare i mare o tutors.
  • Original i fotocòpia de la (TSI) targeta sanitària individual de l’alumne/a.
  • Original i fotocòpies de totes les pàgines del llibre de família.

2.- Documentació acreditativa dels diferents criteris generals de baremació que només s'ha de presentar si s'al·leguen.

  • Existència de germans o germanes matriculats al centre educatiu o centre adscrit.
   S’entén que un alumne/a té germans matriculats al centre quan aquests hi són matriculats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. El centre ho comprovarà directament. .

  • Proximitat del domicili de l'alumne/a o, si s'escau, proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor/a.
   Només quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol•licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres, certificat municipal de convivència de l'alumne/a on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant .
   Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).

  • Renda anual.
   Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció o, si fos el cas, que acrediti que les rendes familiars no superen les que s’estableixen per accedir a aquesta prestació.

  • Discapacitat de l';alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora, o germans.
   Original i fotocòpia de la targeta o del certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta condició. Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

  • Condició legal de família nombrosa o monoparental.
   Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

  • Condició legal de malaltia crònica.
   Original i fotocòpia del certificat mèdic oficial.

CRITERIS DE PRIORITAT I BAREMS

Per ordenar les sol·licituds de preinscripció s'apliquen, en primer lloc, els criteris específics (centres adscrits) de prioritat que corresponguin, seguidament, els criteris generals i després, els criteris complementaris.

Aquests criteris i un barem de valoració permeten atorgar una puntuació a cada sol·licitud i ordenar-les. Les sol·licituds que després d’aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir del número de desempat que s’obté per sorteig l'11 de maig.

1.- Criteris específics

Per cursar ensenyaments en un curs d’educació secundària en un centre determinat té preferència l’alumnat que procedeix de centres adscrits, al centre.

2.- Criteris generals

Existència de germans escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que treballen en el centre en el que es presenta la preinscripció
Quan l’alumne o alumna té germans escolaritzats al centre o pares, mares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.
Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar.

Proximitat del domicili de l'alumne o l'alumna al centre o, si s'escau, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet.
Quan el domicili habitual és a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet, es prengui en consideració, en lloc del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball, i aquesta està dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

Renda anual de la unitat familiar.
Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.

Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, germanes o germans.
Quan l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, germans de l’alumne acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

3.- Criteris complementaris

Família nombrosa o monoparental. Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Malaltia crònica de l’alumne o l’alumna.. Pel fet que l’alumne o l’alumna tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.

Lloc escolarització dels familiars directes. Pel fet de tenir pares/tutors o germans que han estat escolaritzats en el centre: 5 punts.

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

  • alumnat per 1r curs d'ESO: 21 al 27 de juny
  • 2n, 3r, 4t curs d’educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada en cas de l’alumnat pendent de l’avaluació de setembre: del 25 de juny al 29 de juny.
  • ESO matrícula extraordinària obligatòria (alumnes que no ha promocionat el juny): del 5 al 7 setembre.

IMPRESSIÓ D'AQUESTA INFORMACIÓ

Podeu descarregar-vos i imprimir tota aquesta informació clicant a Informació en PDF

MÉS INFORMACIÓ

En el web Estudiar a Catalunya hi trobareu: la informació general, els centres educatius, el calendari, la documentació i criteris de prioritat, la sol·licitud de preinscripció. També hi podreu consultar els resultats i el procés de matrícula.

Altres