Informació

cendrassos

La matriculació dels estudis post-obligatoris de Cicles Formatius de Grau Superior es realitza en l'horari de 9:00 a 14:00, i en les dates següents:

 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 17 de juliol de 2018. Aquest mateix dia es pot recollir el full de pagament a la secretaria del centre.
 • CFGS Administració i Finances: dimecres 18 de juliol
 • CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web: dijous 19 de juliol
 • Incidències: divendres 20 i dilluns 23 de juliol

Documentació necessària i pagaments

El departament d’Ensenyament disposa que pels estudis de grau superior s’aboni la quantitat de 360 €. Prèviament a la matrícula s’ha de recollir, a la secretaria del centre, l’imprès de pagament.

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

 • Imprès de pagament amb el resguard conforme s’ha fet l’ingrés al compte bancari indicat (hi ha de constar el nom de l’alumne/a). L'imprès s'ha de recollir a secretaria del centre des del 17 juliol.
 • DNI original i fotocòpia.
 • 31,50 € per l’assegurança escolar i en concepte de despeses derivades de l’escolarització. Es paga juntament amb la matrícula.
 • 40,00 € en concepte de quota de l’AMPA. full d'inscripció
 • Dues fotografies (nom i cognoms a darrera).
 • Adreces de correu electrònic de l'alumne/a.
 • Full d'autoritzacions signat: drets imatge, activitats, accés a internet,... full autoritzacions
 • Alumnes que es matriculin de 1r curs: Fitxa de seguiment omplert (en majúscules). full de seguiment
 • Alumnes que es matriculin de 1r curs: original i fotocòpia de les qualificacions obtingudes al batxillerat, o certificació de la prova d’accés o certificació d’altres estudis que permeten l’accés.
 • Alumnes que es matriculin de 2n curs o repetidors: original i fotocòpia del butlletí de notes finals.

Convalidacions de mòduls a Cicles Formatius

 • El mòduls professionals de FOL (Formació i Orientació Laboral) i/o EiE (Empresa i Iniciativa Emprenedora) aprovats en altres cicles formatius, es poden convalidar amb un nota de 5. Més informació.
 • Per sol·licitar la convalidació cal presentar en el moment de la matrícula la sol·licitud de convalidació de Mòduls/Unitats i el el certificat dels estudis.

Informació per a alumnes de CFGS DAW

A partir del curs 2019/20, els alumnes de 2n de DAW hauran d'assistir a classe amb ordinador portàtil. Més informació.

Altres