Informació

cendrassos

La matriculació de setembre de 1r i 2n de Batxillerat es realitza del 5 al 7 de setembre en l'horari de 9:00 a 14:00.

Documentació i pagaments

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació i amb els rebuts dels pagaments indicats per fer efectiva matriculació:

  • DNI original i fotocòpia.
  • 31,50 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització. Aquest pagament s’ha de fer en un caixer del Banc de Sabadell, el codi de l'institut és 5805. full amb instruccions de com fer el pagament
  • 40,00 € en concepte de quota de l’AMPA. full d'inscripció
  • Dues fotografies (nom i cognoms a darrera).
  • Adreces de correu electrònic dels pares/tutors.
  • Full d'autoritzacions signat: drets imatge, activitats, accés a internet,... full autoritzacions
  • Alumnes que es matriculin de 1r curs: Fitxa de seguiment omplert (en majúscules). full de seguiment
  • Alumnes que es matriculin de 1r curs: original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver superat l’ESO o certificació proves d’accés.
  • Alumnes que es matriculin de 2n curs: o repetidors, original i fotocòpia del butlletí de notes finals.

Altres