Informació

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i per canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal: conèixer el calendari de tot el procés, consultar els centres i l'oferta de places escolars, conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i la documentació necessària per justificar-los, presentar la sol·licitud i la documentació en els terminis establerts.

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

 • Difusió de l'oferta: 27 de març
 • Presentació sol·licituds: 29 de març al 9 d'abril
 • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 26 d'abril
 • Reclamacions: 29 i 30 d'abril (1 a 5 maig festes de Santa Creu)
 • Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig
 • Publicació de les llistes ordenades definitives: 14 de maig
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 30 de maig al 3 de juny
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 12 de juny de 2018

HORARI DE PREINSCRIPCIÓ

 • Demaneu cita prèvia trucant al 972500111 o 972507908.
 • De dilluns a divendres de 09.00 h a 14:00 h.

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Presentació impresa (Cliqueu AQUÍ per obtenir-la), o presentació telemàtica (Cliqueu AQUÍ per accedir-hi).

 • Només es pot presentar una sol·licitud per alumne/a en el centre de primera opció en el termini indicat. A la sol·licitud es poden indicar diverses peticions d'admissió en centres diferents per ordre de preferència.
 • La sol·licitud de preinscripció es formalitza i presenta, acompanyada de la documentació acreditativa, dins el termini indicat.
 • La sol·licitud es pot fer mitjançant el suport informàtic al web del Departament d'Educació, un cop enviades les dades, cal imprimir i signar la sol·licitud i, acompanyada de la documentació acreditativa, s'ha de presentar dins el termini establert.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

Aquesta documentació identificativa s'ha de presentar en tots els casos:

 • Identificador de l’alumne del RALC (registre d’alumnes de Catalunya), s’ha de sol·licitar el certificat d’identificació a l’escola de primària
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet).
 • Original i fotocòpia del DNI del DNI (obligatori si l'alumne/a és major de 14 anys) o altres documents acreditatius en cas de ser de nacionalitat estrangera.
 • Original i fotocòpia de la (TSI) targeta sanitària individual de l’alumne/a.
 • Documentació acreditativa dels criteris al·legats per al barem
 • Correu electrònic del pare, mare, tutor/a.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.

 • L'adscripció al centre no s'ha d'acreditar amb cap document.

 • Existència de germans escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballen.
  • Barem: 40 punts.No cal cap documentació, el centre ho comprova.
 • Proximitat del domicili de l'alumne o l'alumna al centre o, si s’escau, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet.
  • Quan el domicili habitual és a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Quan a instància del pare o la mare, el tutor/a, guardador/a de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball, i aquesta està dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol•licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

  Documentació acreditativa: Original i fotocòpia DNI o NIE o, si el domicili que s'al·lega no coincideix, certificat de convivència i empadronament. Si s'al·lega el domicili del lloc de treball cal presentar còpia del contracte laboral o certificat de l'empresa. En cas d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària, s'acredita amb una còpia de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

 • Renda anual de la unitat familiar
  • Quan el pare o la mare, el tutor/a siguin beneficiari/ària de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

  Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 • Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans
  • Quan algú d'ells acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.
  • Documentació acreditativa: Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o certificat de discapacitat.

  • Família nombrosa o monoparental
   • Barem: 15 punts.
   • Documentació acreditativa: Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

Els alumnes que han estat admesos, cal que formalitzin la matrícula dins el termini establert. En cas de no fer-ho quedaran exclosos.

 • Alumnat per 1r curs d'ESO: 20 al 26 de juny
 • 2n, 3r, 4t curs d’educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada: del 27 de juny al 3 de juliol.

IMPRESSIÓ D'AQUESTA INFORMACIÓ

Podeu descarregar-vos i imprimir tota aquesta informació clicant a Informació en PDF

MÉS INFORMACIÓ

En el web Estudiar a Catalunya hi trobareu: la informació; general, els centres educatius, el calendari, la documentació; i criteris de prioritat, la sol·licitud de preinscripció. També hi podreu consultar els resultats i el procés de matrículació.

Altres