Informació

cendrassos Per poder cursar els ensenyaments de batxillerat cal tenir el títol de graduat en ESO o equivalent. Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:
  • Per accedir al batxillerat en un centre diferent del que es cursa l'ESO.
  • Per accedir al batxillerat si es cursa o s'ha cursat un cicle formatiu.
  • Per accedir al batxillerat en la modalitat d’arts.

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:10 de maig
  • Presentació sol·licituds: 14 de maig al 21 de maig (documentació fins el 23 de maig)
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 4 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 5 de juny al 12 de juny
  • Resolució de reclamacions (puntuació definitiva): 17 de juny
  • Publicació de les llistes ordenada definitiva: 21 de juny
  • Publicació de l’oferta final: 5 de juliol
  • Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera: 8 de juliol

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic.

  • És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.
  • Si l'alumne/a és menor d'edat, cal especificar el tutor/a que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor/a que s'ha especificat que farà la consulta.
  • No es pot fer la preinscripció de manera presencial.

SELECCIÓ DE MATÈRIES I MODALITAT

Per fer una reserva de les matèries i modalitat de Batxillerat cal que ompliu el següent formulari. En el moment de la matrícula es podrà modificar sempre i quan, quedin places disponibles.

En el cas que les opcions de matèries de modalitat no s'ajustin a les vostres necessitats, podeu sol·licitar la vostra proposta de matèries de modalitat dins l'apartat de comentaris/observacions.

L'alumnat matriculat aquest curs 18/19 al nostre centre, no han de fer preinscripció, però han de fer aquest tràmit.


En vermell, les matèries optatives de 1r Batxillerat. En negre, les de segon.

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT

Cal presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, al centre educatiu que s'ha demanat en primera opció i en el termini establert.

Podeu consultar els criteris de prioritat, els bàrems i la documentació que caldrà presentar a Documentació i criteris de prioritat.

PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA

Per poder presentar la sol·licitud electrònica cal:

  • El pare, mare o tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2019) o l'alumne/a (si és major d'edat o fa els 18 anys durant aquest any) disposi d' IDCAT Mòbil (Com obtenir-lo per internet), o DNI electrònic, o certificat electrònic, etc.
  • Disposar del codi identificador de l'alumne/a IDALU (escolaritzats a Catalunya des del curs 2015-16).

El tràmit s'acaba amb l'enviament del formulari. No cal presentar cap documentació al centre.

PREINSCRIPCIÓ AMB SUPORT INFORMÀTIC

Han de presentar la sol·licitud amb suport informàtic els alumnes que no puguin presentar la sol·licitud electrònica.

  • La sol·licitud només es considera presentada quan, després d'emplenar tot el formulari, s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla.
  • Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud; en aquest resguard hi consta la documentació que cal presentar (s'aconsella guardar-ne una còpia)
  • Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el resguard (en paper) al centre demanat en primera opció dins el termini previst per a la presentació de la documentació. En aquest resguard consta la documentació que cal presentar a l'efecte d'acreditació dels criteris de prioritat, si no s'han pogut validar electrònicament.

HORARI DE PREINSCRIPCIÓ lliurament de documentació

  • de dilluns a divendres de 9.00 h a 14 h.
  • Demaneu cita prèvia trucant al 972500111 o 972507908 (l'última hora és donarà a les 13.45 h)

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació juliol: Entre el 9 i el 15 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny.
  • Matrícula extraordinària pels pendents dels exàmens de setembre de 1r BTX: del 6 al 10 de setembre.

MÉS INFORMACIÓ

Altres