Informació

cendrassos

S'adjudica contracte del servei de neteja a l'Empresa Neteja i Manteniment Caivel SL, amb CIF B17691445, atès que ha obtingut la punutació més alta i que compleix els requisits exigits, per un import total de 41.900,00 €, IVA exclòs (50699,00 €, IVA inclòs), amb un termini d'execució de l'1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2018, juliol i agost exclosos.

Cliqueu per llegir la Resolució d’adjudicació del contracte de serveis de neteja

El divendres 1 de desembre a les 10h30' al despatx del secretari de l'Institut Cendrassos, tindrà lloc l'acte públic de la mesa de contractació per a l'obertura pública dels sobres C, el contingut dels quals és l'oferta econòmica i si escau, la proposta tècnica amb criteris d'adjudicació quantificables de forma automàtica.

Les empreses que han presentat propostes en procediment obert de licitació i d'adjudicació del servei de neteja de les instal·lacions de l'institut (expedient 17005649/1/2017) podran ser-hi presents.

cendrassos

L’Institut Cendrassos de Figueres, inicia el procediment obert de licitació i adjudicació del servei de neteja de les seves instal·lacions (expedient 17005649/1/2017) per un període de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018, quedant-ne exclòs de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2017.

El termini de presentació de propostes finalitza el dia 17 de novembre de 2017, a les 14:00 h.

El dia 15 de desembre s'han adjudicat els següents contractes de bar i neteja de l'institut:

    • Resolució d’adjudicació del contracte de serveis de bar cantina. Contracte del servei de bar-cantina a l’empresa Cuines Escolars de Luís Fernando Álvarez Fernández amb NIF 11406397F en ser l’única empresa que s’ha presentat i que compleix els requisits exigits, per un import total de 24000 euros, IVA inclòs, amb un termini d’execució de l’1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2017, renovable per un altre any.
    • Resolució d’adjudicació del contracte de serveis de neteja. Contracte del servei de neteja a l’empresa Fundació Privada Altem, amb CIF G17603325, en ser l’única empresa que s’ha presentat i que compleix els requisits exigits, per un import total de 39.995,00 euros, IVA exclòs 48.339,50euros, IVA inclòs), amb un termini d’execució de l’1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017, juliol i agost exclosos.
cendrassos

Un cop valorades les propostes de les empreses licitadores per part de la Mesa de Contractació, el dia 13 de desembre de 2016 a la secretaria de l'institut a les 09:45, tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres C, el contingut dels quals és l’oferta econòmica i si escau, la proposta tècnica amb criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica.

cendrassos

Un cop valorades les propostes de les empreses licitadores per part de la Mesa de Contractació, el dia 7 de desembre de 2016 a la secretaria de l'institut a les 11:30, tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres C, el contingut dels quals és l’oferta econòmica i si escau, la proposta tècnica amb criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica.

cendrassos

Amb data 11 de novembre, s'inicia el procediment de licitació i adjudicació del contracte del servei de Bar-Cantina per el període entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2017, amb possibilitat de pròrrogues.

Les ofertes s’han de presentar a l’institut en horari d’atenció al públic. Les propostes que compleixin les condicions establertes en el plec de clàusules es poden entregar fins el proper 26 de novembre.

Podeu consultar-ne tots els detalls clicant a...

cendrassos

Amb data 18 de novembre, s'inicia el procediment de licitació i adjudicació del contracte del servei de neteja per el període de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017 exclòs de l’1 de juliol al 31 d’agost del 2017.

Les ofertes s’han de presentar a l’institut en horari d’atenció al públic en un termini de 15 dies naturals comptats des del mateix dia de la publicació d’aquest a la pàgina web del centre, fins a les 14.00 hores. Si l'últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorroga fins al següent dia hàbil..

Podeu consultar-ne tots els detalls clicant a...

cendrassos

L’Institut Cendrassos de Figueres, ha adjudicat el contracte del servei de neteja de les seves instal·lacions (expedient 1/2015) d'una durada d'un any natural (01/01/2016 – 31/12/2016) a l'empresa Hygenet SL.

Altres