Informació

cendrassos

L’Institut Cendrassos de Figueres, inicia el procediment de licitació i adjudicació, mitjançant procediment negociat, del servei de neteja de les seves instal·lacions (expedient 1/2015) d'una durada d'un any natural (01/01/2016 – 31/12/2016).

El termini de presentació de propostes finalitza el dia 20 de novembre de 2015, a les 14:00 h.

cendrassos

Amb data 6 de juliol s'inicia el procediment de licitació i adjudicació del contracte del servei de Bar-Cantina per un període d'un curs escolar, des del 15 de setembre de 2015 fins a 20 de juny de 2016.

Les ofertes s’han de presentar a l’institut en horari d’atenció al públic. Les propostes que compleixin les condicions establertes en el plec de clàusules es poden entregar fins és el proper 20 de juliol.

Seguidament es procedirà a l'obertura de pliques i s'avaluaran les sol·licituds. L'òrgan de contractació valorarà en conjunt les ofertes presentades i amb la negociació prèvia dels aspectes econòmics i tècnics.

Podeu consultar-ne tots els detalls clicant a...

Altres