Informació

S’inicia el període per a sol·licitar la participació en el projecte de Mobilitat de pràctiques Erasmus+ per a l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de l'institut Cendrassos.

Calendari

   • Termini de lliurament de sol·licituds: del 29 de gener fins el 9 de febrer.
   • Publicació de la llista provisionals de candidats i les seves puntuacions: 14 de març.
   • Termini de reclamacions a la resolució: fins el 16 de març.
   • Publicació de la llista definitiva de candidats i les seves puntuacions: 20 de març.

Requisits per a participar en el projecte de mobilitat a CFGM i CFGS

   1. Pot demanar la beca de mobilitat tot l’alumnat de l’institut que estigui matriculat a qualsevol dels cicles que participen en el Projecte de Mobilitat.
   2. L’alumnat ha de tenir un mínim coneixement de la llengua del país o en darrer cas, de l’anglès.
   3. L’alumnat ha de mostrar una actitud positiva vers l’estudi, i haver superat totes les unitats formatives corresponents als mòduls de 1r curs del cicle que estiguin cursant.

Com demanar la participació en el projecte de mobilitat

   1. Caldrà adreçar-se a la coordinadora de Mobilitat Internacional de l'Institut, a través de la tutoria, on se l'informarà més extensament.
   2. Un cop informat, l’alumne/a farà arribar via tutor-a a coordinació de mobilitat, la documentació següent:
     • Sol·licitud de beques ERASMUS adreçada a la coordinadora de mobilitat. No s'accepten les sol·licituds emplenades a mà. Descàrrega formulari .docx.
     • Carta de motivació en anglès. Descàrrega plantilla .docx.
     • Documentació que acrediti el nivell d’idiomes. Si no es disposa de la documentació per a poder acreditar, es realitzarà una prova de nivell elaborada pel Departament de Llengües Estrangeres del centre.
     • Currículum vitae, en format europeu: europass.cedefop.europa.eu. Cal entregar-ne dos: un en català i l’altre en anglès o francès.
   3. Entre tots aquells aspirants que compleixin els requisits, l'institut farà la selecció.

Selecció dels candidats

Les sol·licituds seran avaluades en un equip docent o en una junta d'avaluació extraordinària convocada amb aquesta finalitat, segons els següents criteris i condicions:

   1. Expedient acadèmic (3 punts). Puntuació mínima necessària: 1,5 punts.
   2. Nivell de competència en llengües estrangeres (3 punts).
   3. Valoració equip docent (3 punts). Puntuació mínima necessària: 2 punts.
   4. Motivació de l’alumne/a (1 punt). Puntuació mínima necessària: 0,75 punts

A l'hora d'aplicar aquest criteris es seguirà aquesta taula de valoració per a cadascun dels aspirants.

Les places s'assignaran per ordre de puntuació del barem i segons l'ordre de preferència demanat pel sol·licitant, depenent de la disponibilitat.

Un cop se li ha assignat plaça a l’alumnat, se li lliura el document de compromís de participació, l’omplen, el signen i l’entreguen al seu tutor/a, que el fa arribar a la coordinadora de mobilitat.

Compromisos de l'alumnat

   1. L’alumnat es compromet a través de la seva sol·licitud, a participar en l'intercanvi. Només per raons plenament justificades hi pot renunciar. En cas de fer la renúncia sense justificació, perd el dret a presentar-se a altres convocatòries.
   2. L'alumnat es compromet a presentar la documentació que requereixi per a la seva acceptació al centre d’acollida, i a fer tots els tràmits necessaris.
   3. L’acceptació de l’alumne/a al centre d’acollida, depèn finalment del centre receptor. La resposta, tant si és negativa com positiva, serà notificada immediatament a l’alumne/a.
   4. L’alumnat becari es compromet a mantenir informat de la seva mobilitat i els possibles canvis produïts a la coordinadora de mobilitat internacional i al tutor o tutora corresponent, així com informar de totes les vies de comunicació possibles per si és necessari comunicar-s'hi amb urgència.
   5. Fer la prova de nivell a la plataforma OLS (Online LinguisticSupport) abans i després de l’estada, així com contestar l’enquesta de satisfacció enviada pel SEPIE.
   6. Fer un petit informe final de la seva estada.

Altres